Informatie algemeen

 

.

INFORMATIEBROCHURE - SK Nieuw Stabroek

Seizoen 2016/2017

1. ALGEMEEN

 

Deze brochure heeft een dubbele bedoeling ten overstaande van de spelers.

Ten eerste willen wij alle nieuwe spelers of kandidaat-spelers nuttige informatie geven zodat zij zich snel thuis voelen in onze club SK NIEUW STABROEK .

Ten tweede kan deze brochure ook nuttig zijn voor ALLE spelers zodat zij toch een bredere kijk verwerven op de werking van onze club en zich niet beperken tot hun eigen ploeg, hun eigen coach. Wij hopen met deze brochure de betrokkenheid van de spelers bij het hele clubgebeuren te vergroten. 

Ook willen wij de ouders van jeugdspelers  informeren over de administratie bij het aansluiten en tevens de organisatie van de jeugdwerking en het sportieve jeugdbeleid toelichten. 

Nieuw Stabroek is een club waar een aanzienlijk aantal kinderen en volwassenen op een goedkope en gezellige manier voetbal kunnen spelen en tevens sociale contacten kunnen leggen en onderhouden. Ondanks de gestadige aangroei van het aantal spelers en ploegen steunt de werking van de club nog steeds uitsluitend op vrijwilligerswerk.

Het hoeft inderdaad geen betoog dat indien de vele terreinverzorgers, klusjesmannen, cantinehelpers, kuisploegen, jeugd en seniorencoaches, trainers, scheidsrechters, bestuursleden en andere regelmatige losse en vaste medewerkers enige (zelfs zeer matige) betaling (inclusief belasting, BTW, RMZ, etc) zouden eisen, dan zou het lidgeld niet moeten verdubbelen, maar wel vertienvoudigen. We doen dan ook regelmatig een beroep ook op nieuwe leden en sympathisanten om in de mate van het mogelijke en in de mate van het redelijke zich in te schakelen in de clubwerking. 

 

Wij vinden het belangrijk dat je kind niet alleen sportief, maar ook pedagogisch en sociaal uitgroeit tot een volwaardige speler met een gezonde mentaliteit.

Naar de trainers en de club toe vinden wij het logisch dat je kind regelmatig de trainingen bijwoont en de wedstrijden meespeelt. De aanwezigheid van je kind op de training moet je zien in de systematisch opbouw van het leerprogramma en het maken van vorderingen op sportief vlak.

De voetbalsport draagt bij tot de fysieke, de sociale en de psychische vorming van je kind en zorgt ook

voor een uitstekende ontspanning tussen de dagelijkse studiebeslommeringen door. De combinatie van spel, fysieke inspanning en ontspanning zijn goede tegenpolen voor het stresserende en zittende studiewerk van je kind.

Binnen het beleid van de club willen wij ook benadrukken dat voor ons de studie primeert boven sport. Niettemin is het onze ervaring dat de wekelijkse voetbalactiviteiten, mits enige planning, het studiewerk niet in de weg staan.

 

2. WAT MOET ER ADMINISTRATIEF GEREGELD WORDEN?

 De voetbalclub ‘ SK NIEUW STABROEK ’ is aangesloten bij het ‘Koninklijk Vlaams Voetbalverbond ’ V.Z.W. (afgekort K.V.V. VZW) en heeft zich als lid van deze organisatie te schikken naar haar reglementen. Eén van onze ploegen speelt zaterdagnamiddag in de competitie van de Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (A.V.V.). Op die manier is Nieuw Stabroek ook lid van dat voetbalverbond.

 De club is een V.Z.W. Als rechtspersoon kan de V.Z.W. in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen verwerven, schenkingen ontvangen, contracten aangaan, aansprakelijk zijn, schulden hebben. We mogen eventuele winsten niet uitkeren aan onze leden en handels- of nijverheidsactiviteiten kunnen ons hoofddoel niet zijn. De eventuele financiële inkomsten zullen dan ook aan de verdere realisatie van het doel van de vereniging worden besteed.

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten te voldoen. 

3. AANSLUITEN

 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij SK NIEUW STABROEK . Vooraleer aan te sluiten kan je kind, indien gewenst, gedurende een viertal trainingen de kans te ervaren of het zich in deze sport kan vinden.

Wij wensen je als ouder er wel op te wijzen dat je kind gedurende deze periode niet  bijkomend verzekerd wordt door de bond en de club. Als amateursporter geld natuurlijk nog altijd de wettelijke RZIV. Indien deze beginperiode meevalt, zal gevraagd worden een aansluitingskaart te ondertekenen als lid van de club.

Deze aansluitingskaart of licentie en het betalen van het lidgeld, geeft je kind de toelating deel te nemen aan de wedstrijden waarvoor het dan automatisch aanvullend verzekerd is.

Voor het in orde brengen van deze licentie hebben we 2 identieke pasfoto’s en

een fotokopie van de identiteitskaart nodig. Vanaf 16 jaar is ook een medisch attest, bv van de huisarts vereist. 

4. VERZEKERINGEN

Via het K.V.V. is SK Nieuw Stabroek verzekerdbij de NV ARENA voor alle trainingen, wedstrijden en verplaatsingen van en naar de wedstrijden. Diagnose- en behandelingskosten worden terugbetaald, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Enkel de prestaties die opgenomen zijn in de naamlijst van het RIZIV zijn gedekt. Vraag jouw arts dus steeds om een behandeling of medicijnen die door het RIZIV erkend zijn. De contactpersoon tussen slachtoffer en verzekeringsmaatschappij is onze vrijwillige medewerker JOS DUCHATEAU. 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL? 

Definitie van een sportongeval : -een ongeval tijdens een sportactiviteit (wedstrijd, training) of op weg naar een sportactiviteit

Verzekeringsmaatschappij: 

 N.V. ARENA

Jozef II-straat 36-38

1000 Brussel

tel 02 512 03004

fax 02 512 70 94

e-mail www.arena-nv.be 

Verantwoordelijke verzekeringen bij S.K.N.S

Jos Duchateau, Grimaldilaan 96, 2940 Stabroek

Tel.: 03 568 15 74

Jos.duchateau@pandora.be

Verzekeringsmechanisme 

De behandelingskosten van kwetsuren opgelopen n.a.v. een sportongeval worden je terugbetaald tot beloop van de opleg na de uitkering van het ziekenfonds. Er is echter wel een vrijstelling van 25 euro.

Je wordt vergoed op basis van gedetailleerde originele bewijsstukken (facturen van het ziekenhuis, apothekersrekeningen e.d.) en aan de hand van de verschilstaten van het ziekenfonds.

De verschillende stappen in de afhandeling van het dossier

Invullen ongevalaangifte

1. Onmiddellijk na het ongeval vraag je een ongevalaangifte aan bij jouw coach 

2. Je begeeft je naar het Rode Kruis (kaai 142) of naar je huisdokter en laat vak C van de aangifte invullen door de medicus (geneeskundig getuigschrift). 

3. Samen met je coach vult je vak A van de aangifte in. 

4. In vak B kleef je het kleefbriefje van jouw ziekenfonds. 

5. Onderaan machtig je Arena om jouw gezondheidsgegevens te verwerken (plaats, datum, handtekening). 

6. Binnen de 10 dagen geef je de aangifte af aan de verantwoordelijke van SKNS 

Randbemerkingen 

De administratieve verwerking van jouw dossier   heeft zijn tijd nodig.  Het kan zijn dat jouw ongeval niet veel om het lijf had en dat je vlug hersteld bent.  Je hoeft daarom de attesten van de verzekerismaatschappij niet af te wachten.  Ben je genezen, ga dan op eigen houtje naar jouw huisdokter en vraag hem om een genezingsattest.  Je kan bij SKNS ook ten allen tijde de originele bewijsstukken van jouw medische kosten binnenbrengen. 

Indien je genezingsproces van lange duur is en je hebt zware medische kosten hoef je niet te wachten tot je volledig genezen bent om je geld op te vragen.  Je mag gerust je facturen van ziekenhuis, kinesist of dergelijke en de verschilstaten van je ziekenfonds al overleggen. 

Waarschuwing 

Wij drukken de respectievelijke coaches van onze ploegen op het hart om in deze hun verantwoordelijkheid op te nemen en er mede zorg voor te dragen dat alles volgens de regels gebeurt.  Er kan veel op het spel staan. 

Een goede raad: 

Steek je ingevuld ongevalaangifte niet in  de brievenbus bij Jos Duchateau, maar geef ze persoonlijk aan hem af. Misschien zijn er nog enkele rubrieken niet ingevuld, en kunnen we dit direct aanpassen.

5. LIDGELD

Het bedrag van het lidgeld kan jaarlijks aangepast worden. Het bedraagt voor

1 seizoen 50 EURO (Indien per gezin meer dan één speler aangesloten is, wordt het lidgeld vanaf de 2e speler vastgesteld op 40 Euro. Dit alleen wat betreft de categorie jeugd en recreanten). 

De betaling gebeurt, na ontvanst van uitnodiging half september, door overschrijving op de rekening van SK NIEUW STABROEK.

In ruil voor het lidgeld bekomt je kind:

  • een spelerslicentie bij K.V.V. (zie hoger)
  • een verzekering via K.V.V.  (zie hoger)
  • een gratis drankje na elke competitie of bekerwedstrijd
  • gebruik van spelerstenue gedurende formele wedstrijden 

Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld kan niet meespelen. 

OUDERS EN SPELERS DIE WILLEN MEEHELPEN: 

Bij SK NIEUW STABROEK komen wij steeds handen tekort, niet alleen op het sportieve vlak (trainers, jeugdbegeleiders) maar ook op andere domeinen zoals: administratie, onderhoud en uitbating van de kantine, inrichting van feesten, organisatie van randactiviteiten).

Wie een beetje wil meewerken mag steeds contact opnemen met een van de bestuursleden. 

Wie een officiële functie heeft of als ploegafgevaardigde fungeert krijgt hiervoor:

             - een aansluitingskaart bij het K.V.V.

            - een verzekering via het K.V.V  net zoals de spelers. 

Ook kan wie dit wenst via Nieuw Stabroek deelnemen aan een door BLOSO ingerichte cursus om het diploma van “initiator voetbal” (getuigschrift C) te behalen. Kandidaturen te richten aan het bestuur

Ook voor een opleiding tot scheidsrechter kan via de club ingeschreven worden. 

Pupillenverantwoordelijke :      

Peer Gabriëls                       e-mail: ritalenaerts49@hotmail.com

Binnenpad 6, 2940 Stabroek                     Tel. 03568.77.62

Taken:            - aansluiting pupillen           

-          organiseren van oefenwedstrijdjes 

Jeugdverantwoordelijke

Frank Peeters                      e-mail: frank.peeters5@telenet.be

Plantinlaan 60, 2940 Stabroek                  Tel 0494 79 1808 

6. Website http://www.nieuwstabroek.be

 Deze website bevat veel interessante gegevens en nieuwtjes

 

 

7. TRAININGEN

 De trainingen gaan door op het Vosseveld, Hoogeind te Stabroek

 De uren en data worden vastgesteld naargelang de beschikbaarheid van de velden en van de trainers. Jaarlijks worden deze data meegedeeld in de loop van de maand augustus.

8. AFGELASTE WEDSTRIJDEN

 Voor de kranten zijn dat:

Gazet van Antwerpen, Het Volk en het Nieuwsblad

 Wat de radio betreft wordt het bericht op Radio 1 in principe omgeroepen op de volgende tijdstippen:

¨              Vrijdagavond na het nieuws (of na Actueel) van 18u00

¨              Zaterdag na het nieuws van 12u00 en/of het nieuws van 18u00

¨              Zondag na het nieuws van 12u00

 De beste bron is TELETEKST pagina 598 op TV1 en CANVAS  

 Op de KVV website  www.kvv.be

 Aandachtig luisteren is de boodschap

 Berichten die niet meer wijzigen en werden omgeroepen op vrijdagavond worden niet noodzakelijk nog eens herhaald op de andere dagen. Het kan zijn dat enkel een bepaalde categorie wordt afgelast, bvb enkel jeugd of enkel reserven en veteranen. Het kan ook zijn dat enkel afgelast wordt bvb zaterdag.

Ook goed luisteren naar K.V.V., afdeling Antwerpen (Koninklijk Vlaamse Voetbalbond).

 HET SPORTIEVE JEUGDBELEID

 Bij de uitbouw van SK NIEUW STABROEK neemt de jeugdwerking een belangrijke plaats in. Naar de praktische uitwerking van het jeugdbeleid toe is het noodzakelijk te kunnen rekenen op een goed functionerend jeugdbestuur en coachingteam. Elke jeugdtrainer en -begeleider is een belangrijke schakel in de verdere uitbouw van de club. We lichten onze doelstellingen en uitgangspunten nader toe. 

 

DOELSTELLINGEN

Vertrekkende van de visie van het jeugdbestuur werden de volgende doelstellingen vooropgesteld:

 De club zorgt ervoor dat alle middelen, zowel op sportief, pedagogisch als sociaal vlak aangewend worden opdat ieder spelend lid aan bod komt.

  • Alle spelers krijgen optimale kansen om in functie van hun eigen vermogen en ambitie hun spelersloopbaan uit te bouwen. Goede spelers moeten moeilijker opdrachten krijgen, minderen moeten beschermd worden.
  • Sportief wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk spelers te vormen die kunnen doorgroeien naar de eerste ploeg. Echter voor diegenen die hiervoor geen belangstelling hebben zijn er een zevental reservepoegen.

 Binnen deze doelstellingen zal elke coach rekening houden met de volgende uitgangspunten:

 Iedere trainer streeft ernaar voetbalspelers te vormen, die de fundamentele vaardigheden kunnen toepassen in wedstrijdsituaties.

  • Bij de sportieve en de pedagogische vorming van de spelers wordt mentale sterkte en ploeggeest vooropgesteld. Discipline is niet onbelangrijk.
  • Ieder lid wordt polyvalent opgeleid. Dit betekent dat alle spelers op alle plaatsen worden opgesteld.
  • Wedstrijden ‘MOETEN’ niet gewonnen worden. Jeugdopleiding vraagt een procesgerichte aanpak: een wedstrijd evalueert dit proces.
  • Iedere opgeroepen speler krijgt minimaal 50% speeltijd 

RICHTLIJNEN VOOR DE SPELERS / AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OUDERS

 

A. Trainingen en wedstrijden:

 Bij afwezigheid of vertraging verwachten we dat de trainer verwittigd wordt, zowel voor wedstrijden als voor trainingen.

 Wij dulden geen afbrekende kritiek t.o.v. ploegmaten, coach, begeleider en scheidsrechter.

 Ook als je reservespeler bent, verwachten we blijvende concentratie op de wedstrijd. Moedig je ploegmaten aan.

 Op een training zijn de volgende gedragsregels zeer belangrijk:

- trainingen starten en eindigen stipt. Wees op tijd!

- alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en wegbergen van het materiaal.

- niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

- kledij op training: - liefst korte broek, indien te koud dan een trainingsbroek

- vergeet geen regenjasje (KW)

- scheenbeschermers verplicht

- voetbalschoenen (We herinneren er aan dat het verplicht is met multi-studs

  te spelen in de categorieën pupillen tot en met scholieren.

Met multi-studs bedoelt men voetbalschoenen waarvan de zool, met niet-  metalen noppen van allerlei vorm, uit één stuk gefabriceerd wordt zodat de noppen niet kunnen vervangen worden.(tot en met scholieren verplicht met  vaste toppen)

- attributen (uurwerk, ringen, gsm, smartphones,  enz.) kunnen gemist worden op training en op  wedstrijd.

- na iedere training is er mogelijkheid tot douchen.

- na iedere wedstrijd is het ‘verplicht’ te douchen.

- de club zorgt voor de wedstrijduitrusting: shirt + broekje + kousen. Deze

  uitrusting wordt na elke wedstrijd gewassen door de ouders die ons daarmee

  willen helpen. Dank bij voorbaat.

 B. Attitude:

“Voetbal is emotie”  is een bekende uitspraak. Het is ook een verschijnsel dat zich manifesteert bij vrijwel elke wedstrijd en ook wel eens tot problemen kan leiden.

Een van de meest hardnekkige fabeltjes in de voetbalwereld is dat een supporter of toeschouwer het heilige recht heeft te doen en te roepen wat hij wil, zolang hij niet op het speelterrein staat.

Dit is volkomen onwaar.

Indien een scheidsrechter zich dermate ergert aan de houding van een of meerdere toeschouwers dat hij hierover een verslag maakt dan wordt de desbetreffende club bedacht met een uiterst flinke geldboete. Als club verkiezen wij uiteraard om onze centen te besteden aan de noden van onze spelertjes en niet aan domme boetes. Wij vragen dan ook buitensporig heftige reacties achterwege te laten. Bedenk dat scheidsrechters ook mensen zijn en dus fouten kunnen en zullen maken. Wie op TV topvoetbalwedstrijden volgt zal zonder moeite kunnen vaststellen dat zelfs topscheidsrechters in elke wedstrijd enige dubieuze tot zelfs flagrant foute beslissingen blijken te nemen. Dit kan bijzonder onaangenaam zijn indien uw kind de benadeelde partij is, maar wordt best (desnoods met enig geknars van tanden) filosofisch beschouwd als deel van het rijke patroon des levens.

wees altijd en overal beleefd!

wees sportief voor vriend en tegenstander!

 

Bestuur S.K. Nieuw Stabroek

 

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

27.03 | 16:13

inschrijven brunch via storting en mail, zie affiche familiedag

...
26.03 | 03:15

. Denk dat veeeeeeele clubs serieus jaloers gaan zijn op die BOEREN van de POLDER . Prachtig , succes gr W

...
04.07 | 15:46
Nieuw gebouw KSKNS heeft ontvangen 7
07.06 | 06:51
FAMILIEDAG 2018 heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk